By  Deborah Edwards and Melanie Samra for Northcott Studio