By Deborah Edwards & Melanie Samra of Northcott Studio